[30. november 2021]

Atlungstad Golf AS og Atlungstad Golfklubb er en golfinstitusjon som levere golfopplevelser til klubbens medlemmer, gjester, samarbeidspartnere og treningsdeltagere. Personvernerklæringen baserer seg på Norges Golfforbunds mal for personvernerklæring. Atlungstad Golf AS forvalter Atlungstad Golfklubb sine interesser mht logistikk og lagring av data.

Ordinært medlemskap/tidsbegrenset medlemskap

I forbindelse med ditt medlemskap i Atlungstad Golfklubb behandler vi en rekke person-opplysninger om deg.
Etter den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018 skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor laget denne personvernerklæringen, hvor du kan lese om behandlingen av dine personopplysninger blant annet når du er medlem av Atlungstad Golfklubb.

Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i Atlungstad Golfklubb. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Atlungstad Golfklubb via Atlungstad Golf AS er behandlingsansvarlig – kontaktinformasjon

Atlungstad Golf AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Atlungstad Golf AS kan kontaktes her:

Atlungstad Golf AS
Sandvikaveien 222, 23112 Ottestad
Organisasjonsnummer: 885 953 972
Telefon: 62 57 76 90
E-post  manager@atlungstadgolf.com

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger, herunder det rettslige grunnlaget

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger i Atlungstad Golfklubb er enten et ordinært medlemskap, tidsbegrenset medlemskap, oppføring på venteliste for medlemskap eller som gjest (greenfeespiller/turneingsdeltager).

Dine personopplysninger behandles således for å kunne administrere ditt medlemskap i Atlungstad Golfklubb og spill på Atlungstad Golf AS sin golfbane. Det omfatter:

 • orientering om Atlungstad Golf sine aktiviteter i klubben og i klubbhuset, eksempelvis i nyhetsmailer
 • administrasjon av adgang til spill på banen
 • registrering av score
 • registrering av handicap
 • turneringsplanlegging og -avvikling
 • administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubbens lov
 • oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent
 • avholdelse av sosiale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turneringer
 • administrasjon av introduksjonskort
 • registrering og offentliggjørelse av klubbmestere og hole in one på hjemmeside og på tavle ved klubbhuset, i klubbhuset og hole in one informasjon til Norges Golfforbund inkl. publisering på golfforbundet.no
 • utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben
 • oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende
 • opplysninger om foreldre til barn og unge under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter
 • hvis du som frivillig er med i Atlungstad Golfklubbs styre, eller i et utvalg eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, e-post, telefon og bilde bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjonen til medlemmer, i klubbhuset og andre steder hvor det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg

Vi behandler personopplysninger i form av registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, familietilknytning, yrke, kontingentkategori, kontingentinnkreving samt golfrelevante opplysninger som eventuell tidligere golfklubb, golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon, politiattester (lovpålagt for aktuelle frivillige).

Deling av dine personopplysninger

Vi sender personopplysninger til følgende mottakere:

 • GolfBox
 • Mammut
 • NETS
 • Golfspilleren i Sentrum
 • Questback
 • PayPal
 • Vipps
 • Sparebank1 Østlandet
 • Norges Idrettsforbund, jfr. NIFs lov § 10-5
 • Norges Golfforbund som er særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) for ivaretakelse av golfens interesser og utvikling

Hvor får vi dine personopplysninger fra?

Personopplysninger som behandles av Atlungstad Golf AS innhentes kun fra deg eller din foresatte/verge, som har samtykket til din innmelding, oppføring på venteliste og treningsdeltagelse.
Ved inngåelse av medlemskap kan i tillegg personopplysninger innhentes fra GolfBox og idrettens sentrale database (Min idrett/ SportsAdmin).

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem/tidsbegrenset medlem (gjelder barn/unge i trening) hos oss, og i opptil 3 år etter kalenderåret for din utmeldelse. Dette på grunn av praktiske og administrative årsaker, f. eks. så er det behov for å lagre din handicapinformasjon ved evt. gjeninnmeldelse i klubben, eller innmeldelse i en annen klubb. I tilfeller hvor vi har et tilgodehavende hos deg, eller det finnes et lovkrav om lengre oppbevaringstid, vil vi lagre dine data så lenge det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheter

Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, må du kontakte oss.

Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger, som vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Sletting av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv, tidligere enn det generelle slettetidspunktet som beskrevet ovenfor.

Behandlingsbegrensning av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene (utover selve lagringen) med ditt samtykke, eller når det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller for å beskytte en annen person eller viktige samfunnsinteresser.

Innsigelse mot behandling av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Overføring av personopplysninger (dataportabilitet)

I visse tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å få overført personopplysninger fra én behandlingsansvarlig til en annen.
Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no.

Behandling av personopplysninger for personer som ikke er medlem i Atlungstad Golfklubb

Greenfeespillere og turneringsdeltagere

Vi behandler personopplysninger i form av: registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn og golfrelevante opplysninger som golfhandicap og starttidsbestillinger.

Ventelisteoppføring for medlemskap i Atlungstad Golfklubb

Ventelisteoppføring omfatter deg som er oppført på Atlungstad Golfklubbs ventelister for medlemskap.

Administrativ venteliste:
Ved oppføring på administrativ venteliste (venteliste som alle kan føre seg opp på) er det viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger for å kunne ivareta din plassering på listen samt sende ut årlig ventelistegebyr og tilbud om medlemskap når den tid kommer. Personopplysningene benyttes også ved et eventuelt medlemskap i klubben.

Ved oppføring på administrativ venteliste behandler vi personopplysninger i form av navn, kjønn, fødselsdato, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Kurs/treningsdeltagere og deres foresatte

Vi behandler personopplysninger i form av navn, fødselsdato, adresse, aktivitetstilhørighet, epost, mobil på barn og unge som er i trening ved klubben. Vi behandler også navn, adresse, e-postadresse og mobilnr. til foreldre/foresatte til barn/unge som deltar i trening ved klubben.
Deltagelse på kurs/trening i sommerhalvåret (mai mnd. til okt. mnd.) kan gi tidsbegrenset medlemskap.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger skjer i strid med gjeldende rett, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Revidering av personvernerklæringen

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og vil også bli sendt ut til orientering til alle medlemmer.