Ny informasjon og innkalling kommer.

På grunn av smittevernregler må vi dessverre utsette årsmøte (23 mars i Vikingaskipet) i Atlungstad Golfklubb inntil videre. Mer informasjon om nytt dato kommer.

GJELDER IKKE AKKURAT NÅ DA….. På grunn av Covid-19 og smittevernregler MÅ DE SOM VIL DELTA på Årsmøtet melde seg på senest onsdag 17. mars 2021 via e-post til golfklubben@atlungstadgolf.com eller via telefon til styreleder på telefon 91 88 58 09. Kapasiteten i Auditoriet i Vikingskipet er med dagens smittevernregler ca. 50 deltakere.

Dagsorden:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede

2.         Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.         Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4.         Styrets beretning for valgperioden 2020

5.         Regnskap

6.         Innkomne forslag

7.         Fastsette kontingent for 2022

8.         Vedta klubbens budsjett for 2021

9.         Behandle klubbens organisasjonsplan

10.       Valg:

a. Leder

b. Nestleder (ikke på valg)

c. 3 styremedlemmer (1 på valg, 2 ikke på valg) og 2 varamedlemmer (1 ikke på valg)

d.  Komitéledere ifølge organisasjonsplan

e.  Kontrollkomite

f.  2 revisorer

g. Representanter til Ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

h. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli utsendt pr. e-post og være tilgjengelig på klubbens nettside senest tirsdag 16. mars 2021.

Dersom antall påmeldte ved påmeldingsfristens utløp overstiger kapasiteten i Auditoriet/Vikingskipet med da gjeldende smittevernregler vil Årsmøtet bli gjennomført helt eller delvis digitalt. Dette vil eventuelt bli kommunisert via informasjon på e-post etter påmeldingsfristens utløp.

Med vennlig hilsen,

Styret