Årsmøtet gjennomføres digitalt på Teams

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

Alle som ønsker å delta må melde seg på innen søndag 6. juni 2021 via e-post til golfklubben@atlungstadgolf.com eller via telefon til styreleder på telefon 91 88 58 09. 

Etter påmeldingsfristen vil påmeldte motta link for oppkobling og praktisk informasjon om møtegjennomføring på e-post. Samme informasjon vil gjøres tilgjengelig på klubbens nettside.  

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Atlungstad Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Atlungstad Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Dagsorden:

1.         Godkjenne de stemmeberettigede

2.         Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.         Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4.         Styrets beretning for valgperioden 2020

5.         Regnskap

6.         Innkomne forslag

7.         Fastsette kontingent for 2022

8.         Vedta klubbens budsjett for 2021

9.         Behandle klubbens organisasjonsplan

10.       Valg:

a. Leder

b. Nestleder (ikke på valg)

c. 3 styremedlemmer (1 på valg, 2 ikke på valg) og 2 varamedlemmer (1 ikke på valg)

d.  Komitéledere ifølge organisasjonsplan

e.  Kontrollkomite

f.  2 revisorer

g. Representanter til Ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

h. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøte må framsendes til styret senest torsdag 27. mai 2021

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli utsendt pr. e-post og være tilgjengelig på klubbens nettside senest torsdag 3. juni 2021. 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post golfklubben@atlungstadgolf.com før årsmøtet. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Atlungstad Golfklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kjell Kringsjå kontaktes på kj-kring@online.no

Med vennlig hilsen,

Styret